Skyscraper - B2B - Zakelijke informatie pagina

Algemene voorwaarden

versie april 2014

voor zakelijke afnemers

1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt ALTERNATE Computerversand Nederland C.V., gevestigd te Tholen aan de Marconiweg 1, 4691 SV, aangeduid als ALTERNATE en haar contractspartner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met ALTERNATE. Eventuele algemene (inkoop-, leverings-, betalings) voorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan ALTERNATE aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden ALTERNATE heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Offertes

2.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van ALTERNATE zijn geen offerte.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van ALTERNATE op haalbaarheid is beoordeeld. ALTERNATE heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

4. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van ALTERNATE gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van ALTERNATE en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan ALTERNATE te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van ALTERNATE van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

5. Prijzen

5.1. De zaken van ALTERNATE worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ALTERNATE. De diensten van ALTERNATE worden verricht tegen de prijs die ALTERNATE na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

6. Verzending/aflevering

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt ALTERNATE de wijze van verzending. In geval ALTERNATE de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van ALTERNATE. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door ALTERNATE op te geven opslagplaats, heeft ALTERNATE het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan ALTERNATE toekomende rechten.

7. Leveringstermijnen

7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van ALTERNATE.

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat ALTERNATE na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij ALTERNATE een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens ALTERNATE. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ALTERNATE of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

8. Zichtzendingen

8.1. De door ALTERNATE afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door ALTERNATE aan te geven doeleinden, wanneer ALTERNATE dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

8.2. >Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door ALTERNATE op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin ALTERNATE deze zaken aan de afnemer afleverde.

9. Betaling

9.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval ALTERNATE een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan ALTERNATE verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

9.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en ALTERNATE tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan ALTERNATE te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,- per factuur.

9.5. Niet tijdige betaling geeft ALTERNATE het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.6. ALTERNATE is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ALTERNATE te verrichten prestaties, een en ander op een door ALTERNATE aan te geven wijze.

9.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. ALTERNATE garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

9.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

9.11. ALTERNATE staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door ALTERNATE uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

10.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van ALTERNATE de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.

10.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ALTERNATE de zaken aan ALTERNATE ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ALTERNATE of aan de door ALTERNATE aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

10.4. ALTERNATE verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van ALTERNATE ten behoeve van andere aanspraken die ALTERNATE op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Alternate zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

10.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van ALTERNATE tot volledige voldoening van al hetgeen ALTERNATE van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

11. Reclames

11.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan ALTERNATE kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt ALTERNATE geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

11.3. Indien een reclame door ALTERNATE gegrond wordt bevonden, heeft ALTERNATE het recht te harer keuze:

 1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 2. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan ALTERNATE worden afgegeven;
 3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval ALTERNATE onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. ALTERNATE aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ALTERNATE op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ALTERNATE deze zaken aan de afnemer afleverde.

11.6. Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in vorm van een veiling tot stand komen.

11.7. In afwijking van het elders in deze voorwaarden bepaalde, is ALTERNATE niet gehouden reclames in behandeling te nemen ter zake van apparatuur die is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van ALTERNATE aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door onoordeelkundig gebruik.

12. Garantie

12.1. ALTERNATE staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3. Indien de afnemer aan ALTERNATE een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van ALTERNATE. De afnemer zal alsdan ALTERNATE vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan ALTERNATE verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van ALTERNATE zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

12.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft ALTERNATE garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

12.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door ALTERNATE op te geven adres.

12.7. Voor zaken met een door andere dan ALTERNATE bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

12.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 1. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
 2. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ALTERNATE zijn verricht;
 3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
 4. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
 5. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 6. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
 7. Indien apparatuur is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van ALTERNATE aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door oorzaken zoals beschreven onder 12.8 sub A tot en met F.

13. Handelsmerk

13.1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door ALTERNATE afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

14. Aansprakelijkheidsbeperking

14.1. ALTERNATE, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2. Onverminderd het vorenstaande is ALTERNATE in ieder geval nimmer aansprakelijk:

 1. wegens niet, of niet tijdige levering;
 2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
 3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
 4. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
 5. voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in ALTERNATE's bedrijfsruimte bevinden;
 6. voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 7. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 8. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
 9. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 10. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

14.3. Indien ALTERNATE in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt ALTERNATE slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is ALTERNATE nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5. De afnemer zal ALTERNATE vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ALTERNATE.

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ALTERNATE.

15. Niet-toerekenbare tekortkomingen

15.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door ALTERNATE niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan ALTERNATE niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor ALTERNATE als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

15.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van ALTERNATE alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door ALTERNATE redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

15.3. ALTERNATE heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. ALTERNATE is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ALTERNATE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. ALTERNATE behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

15.4. ALTERNATE heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

16. Ontbinding

16.1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens ALTERNATE niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die ALTERNATE te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

16.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft ALTERNATE het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.3. ALTERNATE is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

16.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst ALTERNATE schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

16.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

16.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ALTERNATE verrichte prestaties, en heeft ALTERNATE onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

17.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen ALTERNATE en afnemer, tenzij ALTERNATE er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

ALTERNATE Computerversand Nederland C.V.
Marconiweg 1
4691 SV Tholen

Telefoon: 31 (0)885 - 44 45 00

BTW nr.: NL807111478B01
KvK nr.: 24287108

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder www.alternate.nl.Alle prijzen zijn inclusief BTW en thuiskopieheffing, exclusief eventuele verzendkosten en transactiekosten